Můjcad.cz > Nápověda > Kreslení > Vlastní typy čar (komplexní)

Vlastní typy čar (komplexní)

Komplexní typy čar jsou "dvourozměrné" a mohou obsahovat textové znaky, textové řetězce či tvary ("shapes") definované ve zvláštním souboru.
Jejich definici je možné zadat editací textového souboru, ve kterém jsou typy čar definovány.

1. V textovém editoru (např. Notepad) otevřete soubor icad.lin, který naleznete v dokumentech na systémovém disku
(např. C:/Documents and Settings/user/Application Data/progeSOFT/ProgeCAD 2008/R8/PRENG/ICAD.lin).

Adresář Application Data
(Data Aplikací) bývá označen jako systémový a pro jeho zobrazení je nutné mít zapnuto zobrazení systémových souborů
(v průzkumníkovi Windows Nástroje > Možnosti složky > Zobrazení > Upřesnit nastavení > Zobrazovat skryté soubory a složky;
v programu Total Commander Configuration > Options... > Display > Show hidden/system files).

2. Na konec souboru máte možnost přidat definici nového typu čáry. Definice obsahuje dva řádky podle vzoru předchozích a syntaxe je tato:

Řádek 1:
* (hvězdička) - začátek nové definice typu čáry
, (čárka) - odděluje název a definici čáry

_._. (popis) - popis typu čáry (podtržítka, tečky, text), maximálně 47 znaků

Řádek 2:
A - nepovinný atribut, který vynutí začátek a konec čáry jako čárku
Kladné číslo - definuje délku čárky
Záporné číslo - definuje délku mezery

Nula - definuje tečku
; (středník) - na začátku řádku označí řádek jako komentář
Jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkami.

Vložení textu do čáry

Součástí typu čáry může být textový řetězec, jehož definice je uvedena v hranatých závorkách. Například:

*PLOT, Plot ----X----X----X----X----X----X-
A,1.0,-.25,["X",STANDARD,S=.2,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.1],-.40


"X" (text) - text zobrazený jako součást čáry
"STANDART" (styl textu) - nepovinný atribut, pokud chybí je použita aktuální hodnota systémopvé proměnné TextStyle
s=.2 - definice měřítka textu, jeho zobrazené velikosti

r=0.0 - definice rotace textu relativní ke směru čáry (nepovinné). Základní hodnoty jsou ve stupních a dalšími možnostmi jsou radiány (R=1.2r) nebo
gradiány (R=150g).
A=0.0 - absolutní orientace textu bez ohledu na úhel čáry
X=-.1,Y=-.1 - pozicování textu

Vložení tvarů (shapes) do čáry

Definice tvarů jsou také uvedeny v hranatých závorkách a odkazují se ke zláštnímu souboru. Například:

*SHAPES,Shape SSS
A,.0001,[SSS,ltypeshp.shx,x=-.01,s=.02],-.0001


Je použit tvar s názvem "SSS" ze souboru ltypeshp.shx.

Poznámka: Definice komplexních typů čar musí vždy začínat a končit čárkou nebo mezerou. Není možné je definovat pouze složením tvarů.