Novinky progeCAD Professional 2020

Novinky v aktuální verzi progeCAD 2024 >>>
Výkon

ProgeCAD 2020 přináší rychlejší otevírání programu i ukládání souborů. Nové CAD jádro má vylepšené funkce a stabilitu, které jsou založeny na Teigha verze 4.3.2 a IntelliCAD 9.

Uživatelské prostředí

Výběr prostředí - progeCAD 2020

Palety nástrojů můžete využít pro uspořádání bloků, šraf a dalších často používaných nástrojů do oken pod záložkami. Příkazy je možné snadno uspořádat přetažením. Možnosti a nastavení jsou přístupná přes kontextová menu. Program již také obsahuje tyto předpřipravené palety:

Palety nástrojů - progeCAD 2020
Kreslit


Modifikovat


Poznámky


Nástroje


Zobrazení


3D nástroje


Výplně a šrafy


2D architektura


Elektrotechnická schémata


Strojírenství ANSI-ISO


Strojírenství DIN-ISO


Hydraulika – kapaliny a pneumatika


Ocelové profily
V programu je nyní lepší vizualizace textů a entit díky využití technologie anti-aliasing. Anti-aliasing je velmi důležitý pro vyhlazení textu, takže je jej možné snadněji číst.
Došlo k další optimalizaci pro 4K displeje.
Změny v uživatelském prostředí vedly k přeuspořádaní a změnách v menu.

V programu je rovněž nová paleta bloků pro vkládání a úpravu interních bloků pomocí jednoduchého přetažení.

Stromové zobrazení vlastností: Nová volba pro zobrazení vybraných entit jako stromu s možností editace vlastností (zvýraznění/modifikace založeny na výběru ve stromu).

Akce na dvojklik: Nastavení operací pro různé typy entit, které se provedou po dvojím kliknutí myší.

Nové funkce

Podpora BIM typů souborů: import/připojení souborů IFC, Autodesk a Revit (.rvt/.rfa, IFC).
Tyto typy souborů obsahují data pro výstavbu a konstrukci. Po připojení souboru jej můžete rozbalit, uchopovat a pomocí příkazu RVTPANE otevřít panel s kategoriemi pro nastavení zobrazení.

Podpora zobrazování a úpravy objektů z AEC, Civil, GeoMaps.

Vylepšená podpora mračna bodů pomocí souborů ReCap (.rcp/.rcs)

Odkaz na portál BIM&CO – možnost stahování velmi kvalitních objektů a dat pro práci v BIM a CAD zdarma (https://www.bimandco.com)

3D tisk dle obrysu: Tvorba 3D výtisků dle skrytého zobrazení.

Tisk s průhledností šraf s využitím barevné konfigurace tabulek stylů tisku (CTB/STB).

Upozornění na externí reference – kontrola chybějících nebo neaktuálních externích referencí – progeCAD zobrazí bublinu, pokud byla připojená externí reference změněna.

Nastavení STEP/IGES – různé režimy konverze pro soubory STEP/IGES.

Digitální podpis DWG souboru: Podpis potvrzuje autora souboru a indikuje, zda byl soubor od digitálního podpisu změněn. Adresáti výkresů mají tedy k dispozici spolehlivé informace o autorovi. Majitelé výkresů zase mají spolehlivé ověření, že výkres nebyl od posledního digitálního podpisu změněn.
Nové uživatelské prostředí na Vás čeká i v nastavení tisku. Navíc zde přibyly nové funkce.

Přednastavení vlastních složek – v dialogu pro otevírání / ukládání souborů si můžete přidat nejčastěji využívané složky. Tím získáte rychlý přístup k Vašim diskům nebo umístění v síti.

Vzorce v tabulkách – buňky tabulek mohou obsahovat vzorce pro výpočty související s hodnotami v jiných buňkách tabulky.

SysVarMonitor – sledování seznamu systémových proměnných s upozorněními, pokud se některé z proměnných v seznamu změnily

Vylepšený export PDF s vícero dostupnými možnostmi, jako prohledávání exportovaného textu, nastavení DPI pro exportované obrázky a šrafy, export odkazů, linearizovaných .pdf souborů a další možnosti.

Nové příkazy

Editor bloků (_BEDIT) – nabízí uživatelský prostor pro volné kreslení a úpravu geometrie bloků.

Konstrukční čára – speciální typ přímky, který se obvykle využívá pro rychlou tvorbu náčrtů. Podobně jako u přímky jde o čáru přes zadaný bod, která je orientována v zadaném úhlu v třírozměrném prostoru a v obou směrech pokračuje do nekonečna.

MULTIPLOT – zadejte názvy bloků nebo ohraničení pomocí křivek pro jejich postupný tisk s využitím hranic jako oken pro tisk

ADDSELECT – vytvoření nového objektu stejného typu a obecných vlastností (hladina, barva, typ čáry atd. ) jaké má zvolený objekt, ale s rozdílnými geometrickými hodnotami

QUICKWBLOCK – rychle vytváří externí DWG soubor ze zvolené skupiny prvků

CAMERA – definuje nastavení 3D pohledů ve výkrese dle umístění a cíle. Můžete také určit výšku kamery, ořez hran pro pohled atd.

ARRAYPATH – umístí kopie objektu rovnoměrně podél cesty nebo části cesty

TABLEEXPORT – export dat z objektu tabulky do CSV souboru

POINTSEXPORT – export bodů do ascii xyz nebo csv souboru

Nové express nástroje

CENTERLINE – vytváří osu dle zvolených čar nebo čárových segmentů křivek.

SCALETEXT – zvětšuje nebo zmenšuje zvolené textové objekty bez změny jejich umístění

DIMREASSOCIATE – asociace nebo obnova asociace vybraných kót k entitám nebo bodům na entitách

DIMREASSOC – obnoví skutečnou hodnotu místo přepsaného nebo změněného textu kóty

AREATEXT - výpočet ohraničené plochy a umístění textu s hodnotou do středu této plochy. Pomocí konfigurace v dialogu může uživatel nastavit jednotky používané pro kreslení, jednotky požadované pro měření, předpony, přípony jednotek měření, desetinné čísla či zachování hranice. Oblast je možné vymezit pomocí vícero bodů, přímým zvolením entit nebo kliknutím dovnitř uzavřené plochy.

CHANGEBLOCK – vytváří novou definici bloku z instancí bloku a otevře editor bloku pro vytvoření modifikovaného bloku

RENAMEBLOCK – přejmenuje blok a přidá novou definici bloku pro další úpravy

CREATELINETYPE – umožní vytvořit vlastní textové typy čar v dialogovém okně

DIMPOLY – automatická tvorba kót kolem křivky

OFFSETSMART – vytvoří odsazení a smaže původní entity

DIMARRANGE - zarovnání kótovacích čar a pomocných čar

TEXTARRANGEV – uspořádání zvoleného textu s vertikálním zarovnáním

TOTLENGHT – zobrazí absolutní délku zvoleného objektu

Další vylepšení

Vylepšení příkazů pro tabulky a editaci tabulek (formát buněk a okrajů)

Aktualizace a vylepšení .NET API


Novinky předchozí verze >>>